1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť MODEZ-B, s.r.o., sídlom Raková 33, 023 51 Raková, IČO: 36411426, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka číslo 14193/L. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: email: modez@modez.sk, tel. č.: +421 908 907 806.

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely oslovenia na mieru, s ponukou produktov a služieb, zaslanie informácií v oblasti spoločnosťou poskytovaných služieb a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou MODEZ-B, s.r.o.. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný prevádzkovateľovi v zmysle: - plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností prevádzkovateľa podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, - článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru, - oprávnený záujem prevádzkovateľa na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR Spracúvanie osobných údajov je v prípade zaslania kontaktného formuláru, nevyhnutného na kontaktovanie a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti MODEZ-B, s.r.o.. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail modez@modez.sk.

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: - spoločnosť MODEZ-B, s.r.o., sídlom Raková 33, 023 51 Raková, IČO: 36411426, ako sprostredkovateľ pre vedenie účtovníctva

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo: - na prístup k osobným údajom - na opravu osobných údajov - na obmedzenie spracovania osobných údajov - na výmaz osobných údajov - na prenositeľnosť osobných údajov - vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním formuláru potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach prevádzkovateľa.


Dátum poslednej aktualizácie 20.10.2022.